Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic

Dobro došli na internet prezentaciju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. U 21. vijeku, internet prezentacija je jedan od načina da se približimo svojim korisnicima, pacijentima, saradnicima i partnerima.

Svi zaposleni u Zavodu ispunjavaju misiju Zavoda odnosno teže da kroz proces sveobuhvatne medicinske rehabilitacije omoguće kvalitetniji život i unaprijede zdravlje ljudi.

Naša vizija je da budemo lider na stručnom, naučnom i edukativnom planu kao vodeća ustanova za medicinsku rehabilitaciju u kojoj se primjenjuju savremeni klinički pristupi u okviru medicine zasnovane na dokazima.

Naša je obaveza i zadovoljstvo da budemo na raspolaganju onima koji nas trebaju.


S poštovanjem,
Direktor
Prim. dr Goran Talić, specijalista ortopedije sa traumatologijom

Vijesti

Radionica „Pomoć osobama sa invaliditetom“

22.11.2016.

U utorak, 22. novembra 2016. godine,  povodom obilježavanja Krsne slave policije Republike Srpske, fizioterapeuti i radni terapeuti iz Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ održali su kadetima Policijske akademije edukativnu radionicu na temu “Pomoć osobama sa invaliditetom”. Stručni tim od 9  fizioterapeuta i radnih terapeuta  Zavoda, kadetima je omogućio da se upoznaju sa osnovnim tehnikama koje su neophodne za pomoć osobama koje koriste invalidska kolica. Kadeti, njih oko 130, su imali priliku da steknu znanja i vještine koje se odnose na prepoznavanje vrsta invaliditeta, postupanje sa  građanima koji imaju invaliditet, manipulisanje ortopedskim pomagalima, pomoć prilikom transfera i transporta i savladavanje arhitektonskih barijera.

Prva edukacija ovog tipa organizovana je 2013. godine u prostorijama Zavoda, a na  poziv Uprave za policijsko obrazovanje MUP-a RS naša ustanova se ove, kao i prethodne godine, odazvala pozivu.

Takođe Zavod je izrazio spremnost da  se odazove i budućim akcijama koje za cilj imaju formiranje usluga koje će biti u službi svih građana.

Održana promocija knjige Prevencija i tretman komplikacija dijabetesa na stopalu – Smjernice i preporuke

16.11.2016.

U Vijećnici Kulturnog centa Banski Dvor 15.novemba 2016. održana je promocija knjige Prevencija i tretman komplikacija dijabetesa na stopalu – Smjernice i preporuke.

Predstavlјa knjiga je prvi prеvоd nоvih smјеrnicа Međunarodne radne grupe za dijabetesno stopalo (IWGDF) za prevenciju i tretman dijabetesnog stopala u regionu, a priredili su je članovi Radne grupe za dijabetesno stopalo Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka.

O knjizi namijenjenoj stručnjacima koji se bave komplikacijama dijabetesa su govorili Prof. Dr Snježana Popović-Pejičić (nacionalni koordinator za diabetes mellitus Republike Srpske), Mr sci. dr Nataša Tomić (koordinator projekta Unaprjeđenje prevencije i tretmana dijabetesnog stopala u Republici Srpskoj), Prim. dr Aleksandar Gajić (član Radne grupe za prevod Smjernica) i Dr Snježana Novaković Bursać (pоmоćnik dirеktоrа zа mеdicinskа pitаnjа Zаvоdа „Dr Мirоslаv Zоtоvić“).

Оvоm prilikоm, stručnој publici ćе biti prеdstаvlјеn i sаžеti priručnik Prеvеnciја i trеtmаn kоmplikаciја nа stоpаlu u sklоpu diјаbеtеsа: Sаžеtаk Smјеrnicа zа svаkоdnеvni rаd nаmјеnjеn timоvimа pоrоdičnе mеdicinе kао i lеtаk nаmјеnjеn еdukаciјi pаciјеnаtа оbоlјеlih оd diјаbеtеsа.

Radionica „Prеvеnciја i trеtmаn diјаbеtеsnоg stоpаlа“ održana u Derventi

11.11.2016.

Člаnоvi rеhаbilitаciоnоg timа zа diјаbеtеsnо stоpаlо Zаvоdа zа fizikаlnu mеdicinu i rеhаbilitаciјu „Dr Мirоslаv Zоtоvić“ Bаnjа Lukа,  10. i 11. novembra 2016.  u Domu Zdravlja u Derventi, održali  su prvu u nizu edukativnih radionica pоd nаzivоm „Prеvеnciја i trеtmаn diјаbеtеsnоg stоpаlа“. 

Rаdiоnicа kоја sе prоvоdi pо mеđunаrоdnоm prоgrаmu Kоrаk pо Kоrаk – SbS (Step by Step)  је nаmјеnjеnа timоvimа pоrоdičnе mеdicinе i cеntаrа zа fizikаlnu mеdicinu, а cilјеvi edukacije su uvеćаnjе znаnjа i vјеštinа zdrаvstvеnih rаdnikа tе uјеdnаčаvаnje pristupа u liјеčеnju i prеvеnciјi diјаbеtеsnоg stоpаlа, kојi је usklаđеn sа nоvim prеpоrukаmа Меđunаrоdnе rаdnе grupа zа diјаbеtеsnо stоpаlо.

Edukatori na radionicama su doktori i medicinske sestre  koji su stekli međunarodni sertifikat programa „Korak po korak“ (Step by step), a zaposleni su u Zavodu „Dr Miroslav Zotović, referentnoj ustanovi za tretman dijabetesnog stopala i protetičku rehabilitaciju.

Nakon održavanja radionice, stručnim timovima će na raspolaganju biti brošura „Dijabetes i stopala“ koju će dijeliti pacijentima oboljelim od dijabetesa. Brošura sadrži korisne savjete o njezi stopala i prevenciji razvoja komplikacija na stopalu.

Еdukаciја sе prоvоdi u sklоpu Prојеktа Unаprеđеnjе prеvеnciје i trеtmаnа diјаbеtеsnоg stоpаlа u Rеpublici Srpskој kојi finаnsirа Fоnd zdrаvstvеnоg оsigurаnjа Rеpublikе Srpskе.

Obuka timova za interne provjere

04.11.2016.

U Zavodu je  2. i 3.  novembra održana obuka timova u Zavodu za provođenje internih provjera.

Pored  zakonske obaveze, interne provjere su instrument za upravljanje kvalitetom  usluga i procesa, po dobrobit i sigurnost pacijenata.

Zavod “Dr Miroslav Zotović” je sertifikovana ustanova po važećim standardima u Republici Srpskoj, a u narednim godinama planira i da pristupi međunarodnoj akreditcaji u oblasti medicinske rehabilitacije.

Počela primjena teleradiologije u našoj ustanovi

27.10.2016.

Od juče se radiološki snimci pacijenata prenose digitalnim putem iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Zavod za fizikalnu medicinu  i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. Zajednički rad menadžmenta obje ustanove na analizi  potreba  pacijenata koji se liječe u ovim ustanovama, rezultirali su značajnim iskorakom u pravcu unapređenja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite.

Tokom posljednje decenije, ubrzanim razvojem telekomunikacione i informatičke  infrastrukture, mogućnosti za razvoj telemedicine u Republici Srpskoj postaju sasvim realne.Teleradiologija predstavlja elektronski prenos radioloških snimaka sa jedne lokacije na drugu, s sa ciljem da budu dostupni radiolozima i drugim medicinskim ekspertima. Preko sistema za prenos i arhiviranje slika pacijenata (PACS – picture archiving and communication system) između dvije ustanove  napravljena je konekcija koja, uz obavezujući pristanak pacijenta, omogućava elektronsku razmjenu radioloških snimaka. Konekcija je izvedena u skladu sa zlatnim standardom za razmjenu radioloških snimaka, pri čemu se obezbijedio najviši mogući nivo sigurnosti podataka.

Benefiti  za pacijente su višestruki. Pacijenti se neće, ponavljanjem već obavljenih pretraga, izlagati dodatnom zračenju i povećaće se efikasnost i komfor tokom njihovog liječenja. Ljekari će biti u poziciji da donose odluke o liječenju pacijenata, na brži i efikasniji način jer će na raspolaganju imati uvid ranije izvršene pretrage, pri čemu će se ostvariti i značajne uštede za zdravstveni sistem u cjelini.

PACS sistem je, među prvima u Evropi, 2010. godine pušten u upotrebu u KC Banjaluka, a sada će prednosti ovakvog načina razmjene podataka osjetiti i pacijenti Zavoada kao i ljekari raznih specijalnosti.

Svjetski dan radne terapije

25.10.2016.

Sekcija radnih terapeuta Udruženja fizioterapeuta Republike Srpske treću godinu obilježava Svjetski dan radne terapije – 27. oktobar, s ciljem promocije ove humane profesije.

Tim povodom organizovana je promocija knjige „Procjena okupacija u radnoj terapiji“ Andreje Bartolac, predavača sa Zdravstvenog veleučilišta iz Zagreba, koja će se održati 28. oktobra 2016. u Jevrejskom kulturnom centru „Arie Livne“ u Banjaluci sa početkom u 17 časova.

Predavanje je značajno za sve radne terapeute Republike Srpske, ali i za ostale zdravstvene radnike i saradnike koji su dio tima za rehabilitaciju osoba sa fizičkim i mentalnim poteškoćama. To je ujedno i povod da posao radnog terapeuta približimo svim potencijalnim korisnicima  usluga Zavoda, ali i da se promoviše struka koja ima svoje mjesto na svim nivoima zdravstvene i socijalne zaštite.

Nastavljena edukacija ortopedskih tehničara

14.10.2016.

U Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u toku je edukacija iz oblasti ortopedske tehnike za zaposlene u Službi za proizvodnju, nabavku i aplikaciju ortopedskih pomagala. Human Study e.V, njemačka organizacija specijalizovana za obrazovanje u oblasti protetike/ortotike, u saradnji sa Zavodom nastavlja školovanje četvrte generacije polaznika, koji po završetku obuke stiču zvanje ortopedskog tehničara ISPO kategorije II. Predavanja i praktičnu nastavu pohađa ukupno 9 polaznika, 4 zaposlena u Zavodu kao i polaznici iz Tuzle, Zenice i Novog Sada. U fokusu praktičnog dijela nastave ovog semestra je izrada ortoza za donje ekstremitete, koja će se odvijati po najvišim svjetskim standardima uz učešće eminentnog profesora iz Libana, u svojstvu predavača i instruktora praktične nasrtave. Po završetku obuke, oni koji uspješno završe program dobiće međunarodno priznate sertifikate.

Obilježavanje Dječije nedjelje u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”

13.10.2016.

Povodom obilježavanja Dječije nedjelje, predstavnici Auto-moto saveza i Agencije za bezbjednost RS posjetili su Dječije odjeljenje Zavoda i tom prilikom donirali tri medicinska pomagala te obradovali najmlađe pacijente prigodnim poklonima; slikovnicama, bojankama i slatkišima. Mališani su imali priliku da uživaju u predstavi “Mirka” koja je imala za cilj unaprjeđenje saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja djece ranog školskog uzrasta.

Doktorica Dječijeg odjeljnja Dobrinka Dragić pozdravila je ovu akciju istakavši da bismo svi trebali uložiti veliki trud da se olakša život najmlađim pacijentima i da im se omogući socijalizacija i učešće u društvenom životu. Predstava “Mirka”, koju je do sada pogledalo više od 5000 djece, edukativnog je karaktera tako da djeca u najranijem uzrastu imaju priliku da se upoznaju sa pravilima kretanja u saobraćaju. Naime, riječ je o tradicionalnim aktivnostima koje se sprovode u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza radi prevencije broja nastradalih u saobraćaju.

Novi inhalatori u Zavodu

10.10.2016.

Kompanija Tehnis iz Beograda, koja je dugogodišnji partner u razvoju kliničko-informativnog sistema u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“, donirala je medicinsku opremu u vrijednosti od 1000 eura.

Četiri profesionalna inhalatora su donirana Službi pulmološke rehabilitacije čime će se omogućiti veći komfor u rehabilitaciji pacijenata sa hroničnim opstruktivnim bolestima pluća, a i olakšati rad stručnog tima u Zavodu. S obzirom na akutnu potrebu za profesionalnim inahalatorom zbog porasta broja pacijenata koji se uključuju u pulmološku rehabilitaciju, donacija je realizovana u roku od nekoliko dana te u skladu sa latinskom izrekom „Duplo daje ko brzo daje“ donacija je vrjednija od iskazane sume.

Otvoren 6. Kongres fizijatara BiH

07.10.2016.

U četvrtak 6. Oktobra 2016. godine, u Koncertnoj dvorani Banskog dvora upriličena je ceremonija otvaranja 6. Kongresa fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Prisutnima se najprije obratila prof. dr Tatjana Bućma, predsjednica Organizacionog odbora kongresa a zatim i prof. dr Gordana Stefanovski, predsjednica Naučnog odbora kongresa. One su izrazile zadovoljstvo zbog učešća velikog broja renominarnih profesora i specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije iz BiH i regiona.

Na kongresu će učesnici imati priliku da dijele najnovija znanja i iskustva i da razmjenjuju ideje sa eminentnim stručnjacima i uglednim međunarodnim predavačima iz različitih naučnih oblasti. Šesti Kongres fizijatara BiH organizovan jezajedničim  snagama Udruženja fizijatara RS i Udruženja fizijatara Federacije BiH, a prim. dr Goran Talić također se obatio prisutnima i proglasio kongres zvanično otvorenim.

Kurs znakovnog jezika za zaposlene u Zavodu

04.10.2016.

Posljednje sedmice septembra u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ počeo je dvonedeljni  Kurs znakovnog jezika za zaposlene. Povodom međunarodne nedjelje gluvih,  Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske organizovao je stručni seminar za zaposlene u Zavodu u cilju boljeg razumijevanja pacijenata sa ovom vrstom invaliditeta, njihovih potreba i poteškoća.

Seminaru prisustvuje ukupno 10 polaznika, 5 fizioterapeuta i 5 radnih terapeuta Zavoda, koji će uz posebnu obuku biti osposobljeni za osnovnu komunikaciju sa pacijentima koji imaju oštećenje sluha. Uvođenje ovakvog vida komunikacije zasigurno će pozitivno uticati na kvalitet usluga koje Zavod konstantno unaprijeđuje imajući u vidu potrebu stavljanja pacijenta u centar pažnje rehabilitacionih timova i njegovo maksimalno uključivanje u proces liječenja i rehabilitacije.

Otvoren novi parking u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“

30.09.2016.

Gradonačelnik Banjaluke danas je u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ otvorio novi parking prostor za 152 putnička automobila i 4 autobusa koji će pružiti pacijentima Zavoda više prostora za parkiranje i rješiti problem velike gužve u krugu Zavoda. Izgradnja parkinga je doprinos Grada Banjaluka, a investicija vrijedna 378000 KM pored mjesta za automobile obuhvata i izgradnju oborinske kanalaizacije.

Direktor Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ Prim. dr Goran Talić rekao je da je danas riješen dugogodišnji problem sa parkiranjem u blizioni Zavoda. “Svaki dan u našu ustanovu dolazi oko 1000  pacijenata i stvarale su se ogromne gužve prilikom parkiranja vozila”, pojasnio je dr Talić.

Prije otvaranja parkinga Gradonačelnik je jednom pacijentu Zavoda uručio invalidska kolica – donaciju nabavljenu iz sredstva za donacije ugroženim građanima.

Pored Gradonačelnika Banjaluke, otvaranju parkinga su prisustvovali i gosti među kojima kandidat za Gradonačelnika Banjaluke Igor Radojičić i Srebrenka Golić, ministar za prоstоrnо urеđеnjе, grаđеvinаrstvо i еkоlоgiјu.


« Prethodne novosti


Copyright © 2009, Zavod za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju dr Miroslav Zotovic
Prava i uslovi korišćenja | Impressum | Kontakt | Mapa sajta
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović
Slatinska 11, 78000 Banja Luka
+387 51 348 444 ; kontakt@zotovicbl.com ; www.zotovicbl.com