Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Kontaktirajte nas

Zakazivanje EMNG dijagnostike možete izvršiti telefonom na brojeve:

+387 51 316 410 (direktni broj) i/ili +348 444, lokal 1756

Zakazivanje se vrši radnim danima u periodu od 13 do 15 časova.EMNG i QST Dijagnostika

Elektromioneurografija (EMNG) je dijagnostička metoda kojom se ispituje električna aktivnost mišića i nerava sa mogućnošću utvrđivanja nivoa, stepena i rasprostranjenosti lezije.

Ispitivanje se vrši na tehnološki visoko kompjuterizovanim aparatima pri čemu se obično prvo ispituje provodljivost perifernih nerava, motornih i/ili senzitivnih.

Pravilnom interpretacijom parametara dobijenih EMNG ispitivanjem doktor specijalista dobija korisne informacije koje, u korelaciji sa kliničkim nalazom, mogu ukazati na različita oštećenja perifernog nervnog i mišićnog sistema, odnosno neuromišićne bolesti.

Elektormiografski pregled se radi kod utvrđenih ili sumnje na sljedeća oboljenja:

  • Radikulopatije – EMNG pruža dragocjene podatke o nivou i stepenu oštećenja, najčešće lumbosakralnih ili cervikalnih radiksa (jedan od osnovnih kriterija za postavljanje indikacije za hirurški tretman i procjenu uspješnosti istog).
  • Fokalne neuropatije – traumatska oštećenja nerava, kompresija nerva u dužem vremenskom periodu (npr. paraliza spavanja n. radijalisa), uklještenje (entrapment) nerva u fibroznom ili koštanom kanalu ili između fibroznih traka i kostiju (npr. Carpal tunnel sy), infarkt, tumor ili infekcija nerva, pareza facijalisa (Blink reflex).
  • Metaboličke polineuropatije – dijabetesne, uremijske ili etilne.
  • Demijelinizirajuće neuropatije – akutni idiopatski demijelinizirajući poliradikuloneuritis AIDP (Guillaim Barré sy) i CIDP.
  • Hereditarne polineuropatije – HSMP (Morbus Charcot – Marie- Tooth).
  • Pleksopatije – Brahijalne (pareza PB pri rođenju, radijaciona plexopatija, sindrom gornje torakalne aperture TOS i td.), lumbosakralne (traumatske, jatrogene i td.).
  • Oboljenja i oštećenja motornog neurona – sclerosis amyotrophica lateralis (ALS), spinalno mišićna atrofija (SMA) itd.
  • Miopatije – mišićne distrofije (Dűchenne), polimiositisi, dermatomiositisi, miotonične distrofije.
  • Myastheneia gravis i miastenični sindromi – test neuromišićne transmisije.

Kabinet za EMNG u Institutu “Dr Miroslav Zotović” raspolaže EMNG aparatom najnovije generacije, a sam pregled se izvodi pomoću perkutanih elektroda (kroz neoštećenu kožu), dok se za ispitivanje mišića koriste iglene elektrode.

Pregled se radi u svim uzrastima. Ukoliko je pacijent dijete potrebno je prisustvo jednog roditelja.

Optimalno vrijeme za EMNG pregled u većini slučajeva je tri sedmice nakon početka simptoma, a zbog razvoja elektrofiziološke slike oboljenja ili povrede.

Pregled traje od 30 do 45 minuta i, zbog korištenja vrlo tankih iglenih elektroda, može biti blago neprijatan.

Ne postoji specifična priprema za izvođenje ove metode, koju bi pacijent morao provesti prije dolaska u Kabinet.


QST Dijagnostika - Kvantitativno senzorno testiranje se koristi kod potrebe za jasnijom objektivnom dijagnostikom sporoprovodećih mijelinizovanih i nemijelinizovanih vlakana koja nije moguće obuhvatiti EMNG dijagnostikom. Jedna od važnih karakteristika ovih vlakana je i provođenje osjećaja bola, te osjećaja toplote i hladnoće.

Aparat za kvantitativno senzorno testiranje ima mogućnost da detektuje promjene na vlaknima koja su odgovorna za prenos osjećaja bola i da je bol subjektivni doživljaj, uz činjenicu da je posljednjih nekoliko desetljeća u fokusu istraživalje mehanizama, dijagnostike i liječenja  hronične neuropatske boli, koja nije više simptom oštećenja tkiva već entitet sam za sebe, aparat za kvantitativno senzorno testiranje dobija ulogu u procjeni percepcije bola, omogućavajući kvantifikaciju klinički relevantne percepcije i praga bola.

Korištenjem mehaničkog (putem vibracije ili pritiska), te termičkog (termode - toplota i hladnoća) nadražaja vrši se procjena detekcije praga osjećaja toplog i hladnog, broj paradoksalnih toplotnih senzacija tokom procedure, izmjene toplog i hladnog stimulusa, prag bola pri nadražaju toplim ili hladnim nadražajem, detekcija mehaničkog praga nadražaja, dinamičke mehaničke alodinije, detekcija praga nadražaja vibracijom, prag bila izazvan pritiskom i sl.

Uz pomoć kvantitativnog senzornog testiranja  i  uz,  već postojeću,  elektromioneurografiju u potpunosti  se  zakoružuju dijagnostičke potrebe detekcije oštećenja i oboljenja perifernog nervnog sistema, kroz segment pravovremene i pravilne dijagnostike,  u skladu sa savremenim svjetskim trendovima. Uvođenje ovog testiranja i njegova dostupnost pacijentima u sv akodnevnom radu podiže nivo dijagnostike, a tim i nivo liječenja oboljenja perifrnog nervnog sistema  u Republici Srpskoj..  

Kabinet za EMNG posjeduje sofisticirani aparat za kvantitativno senzorno testiranje  kao i aparat za PATHWAY sistem (Pain & Sensory Evaluation System). Metoda QST dijagnostike je neagresivna i sigurna za pacijente.


Usluge EMNG i QST dijagnostike, pacijentima su dostupne uz preporuku specijaliste i odgovarajuću uputnicu (za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja) ili uz lično plaćanje prema cjenovniku koji možete vidjeti ovdje.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.