Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Rehabilitacija nakon povreda i operativnog liječenja mozga

Kontaktirajte nas

Telefonom: +387 51 348-444 lokal 1792
e-mail: neurorehabilitacija@zotovicbl.com

Informacije za pacijente

Vašu medicinsku dokumentaciju možete poslati i putem fax-a na broj: +387 51 348-459.
U tom slučaju nam dostavite Vaše kontakt podatke, radi dalje komunikacije.

Rehabilitacija nakon povreda i operativnog liječenja mozga

Traumatska povreda mozga se definiše kao iznenadna tjelesna povreda glave i mozga uzrokovana djelovanjem spoljašnje sile pri kojoj dolazi do privremenog ili trajnog oštećenja moždane funkcije. Traumatske povrede mozga se dijele na otvorene i zatvorene povrede.

Uzroci traumatskih povreda mozga su: padovi, saobraćajne traume, sportske povrede, povrede na radu, nasilni tjelesni napadi, ratne povrede i dr.

Najčešći uzrok traumatskih povreda mozga kod mlađih od 75 godina je saobraćajni traumatizam, a kod starijih osoba to su padovi.

Povrede mozga su nepredvidive u nastanku posljedica. One zahvataju ko smo, šta mislimo, šta činimo i osjećamo. Mogu nam promijenti sve u nekoliko sekundi.
Upravo zbog toga posebno je važno zapamtiti sljedeće :

  • Osoba sa povredom mozga je prvenstveno osoba
  • Ne postoje dvije potpuno iste povrede mozga
  • Posljedice povreda mozga su kompleksne i razlikuju se od osobe do osobe
  • Pposljedice povreda mozga zavise od faktora kao što su uzrok, lokalizacija i težina (stepen).

Zbog toga što se potrebe i sposobnosti svakog pacijenta razlikuju, program rehabilitacije se planira za svakog pacijenta posebno. Osim toga, tokom rehabilitacije program se mijenja i prilagođava potrebama i sposobnostima pacijenta.

Procjena koju provodi mutidisciplinarni tim obuhvata sljedeće: procjenu mišićne snage i koordinacije, sposobnost govora, sposobnost razumjevanja govora, sposobnost gutanja, mentalni status, kontrolu funkcije mokraćne bešike i crijeva, potrebu za socijalnom podrškom.

Shodno procjeni, individualni program može obuhvatati neke od ovih tretmana:

  • kineziterapiju (uključuje vježbe ravnoteže, držanja, snage, fine i grube motorike, koordinacije. Koriste se i specijalizovane tehnike u neurorehabilitaciji: Bobath, PNF),
  • elektroterapiju,
  • radnu terapiju (kojom se vraćaju izgubljene funkcije iz aktivnosti samostalnog života kao što su hranjenje, oblačenje, lična higijena) i
  • robotski asistiranu rehabilitaciju.

Kod ovih pacijenata zbog mogućih trajnih posljedica i posljedične psihičke patnje, ali i radi pomoći u adaptaciji na novostale promjene, dostupni su tretmani psihologa, kao i ljekara konsultanta psihijatra. Kod smetnji sa govorom i razumjevanja govora dostupan je tretman logopeda. Takođe u cilju ostvarivanja svih prava pacijenta primjenjujemo i tretman socijalnog radnika.

Da bismo poboljšali sposobnosti pacijenta u kućnim uslovima i zajednici, pacijenti imaju mogućnost uvježbavanja aktivnosti svakodnevnog života u oglednom arhitektonski adaptiranom stanu.

Pacijenti u Institutu "Dr Miroslav Zotović" mogu biti liječeni bolnički ili vanbolnički (kroz dnevnu bolnicu ili ambulantno), o čemu, zajedno sa pacijentom (i njegovom porodicom) odlučuje stručni ljekarski tim.

Liječenje i rehabilitacija pacijenata nakon traumatskih povreda mozga, dostupni su uz adekvatnu uputnicu za osiguranike Fonda zdravstvenog osigurana Republike Srpske ili uz lično plaćanje prema cjenovniku koji možete vidjeti ovdje.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.