Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

O Zavodu


Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” osnovan je 17.07.1996. godine, Odlukom Vlade Republike Srpske, radi obavljanja zdravstvene djelatnosti kao društvene djelatnosti od posebnog interesa. Zavod ima status referentne zdravstvene ustanove iz оblаsti fizikаlnе mеdicinе i rеhаbilitаciје, оrtоpеdskе hirurgiје i bаrоmеdicinе u Rеpublici Srpskој u kојој sе u оkviru bоlničkе i vаnbоlničkе zdrаvstvеnе zаštitе pružајu uslugе sеkundаrnоg i tеrciјаrnоg nivоа.

Osnovna djelatnost obuhvata:

  • a) Stacionarnu i konsultativno-specijalističku zaštitu iz oblasti fizikalne medicine, habilitacije i rehabilitacije, ortopedije sa traumatologijom (konzervativno i operativno liječenje), hiperbarične medicine, balneoterapije, proizvodnja, aplikacija i nabavka ortopedskih pomagala
  • b) Zavod obavlja osnovnu djelatnost u okviru specijalizovane ustanove zdravstvene zaštite, za područje Republike Srpske tako da prati, proučava, ispituje metode, predlaže i primjenjuje mjere ranog otkrivanja i pravovremenog liječenja oboljenja i oštećenja lokomotornog aparata te funkcionalnih ograničenja a u cilju poboljšanja funkcionalnih sposobnosti;
  • c) Zavod vrši edukaciju kadrova iz oblasti fizikalne medicine, rehabilitacije i ortopedije sa traumatologijom, bavi se naučno - istraživačkim radom i nastavna je baza Medicinskog fakulteta te ostalih visokih, viših i srednjih škola zdravstvenog smjera;
  • d) Zavod obezbjeđuje osnovno obrazovanje djece na habilitaciji i rehabilitaciji, edukaciju roditelja djece koja se nalaze na liječenju, kao i edukaciju kadrova za psihosocijalnu edukativnu rehabilitaciju.

Zavod funkcioniše na dvije lokacije – lokacija Trapisti, koja je naša glavna lokacija, te lokacija Slatina gdje se nalazi izvor termomineralne vode, a čiji kapaciteti su značajno uvećani početkom 2018. godine otvaranjem novog, modernog kompleksa paviljonskog tipa sa terapijskim centrom.

Danas zapošljava preko 900 medicinskih i nemedicinskih radnika, od vrhunskih specijalista, sestara, fizioterapeuta, radnih terapeuta, članova psihosocijalnog tima, do dovoljnog nemedicinskog osoblja koje je podrška u provođenju djelatnosti Zavoda.

Trenutno raspolaže sa 760 kreveta na obe lokacije. Dnevni prosječni broj pacijenata koji prođe kroz ambulante, dijagnostičke i terapijske kabinete, kao i kapacitet za bolničko liječenje iznosi 1250 i 1300, sa tendencijom daljeg rasta.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.