Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Kontaktirajte nas

Telefonom:
+387 51 348 444
e-mail: kontakt@ms.zotovicbl.org

Specijalne tehnike u fizioterapiji

Institutu „Dr Miroslav Zotović“ trenutno radi 210 fizioterapeuta. Standard u kineziterapiji je individualni tretman sa svakim pacijentom, koji doprinosi boljem i bržem funkcionalnom oporavku pacijenata.

Konstantnim edukacijama, koje su uvriježena praksa naše Ustanove doprinosimo podizanju kvaliteta usluga, koje prate najbolje standardne fizioterapeutske struke. Prethodnih 20 godina dostignut je svjetski standard u individualnom radu sa pacijentima.

Fizioterapeuti primjenjuju svoja znanja i vještine kroz primjenu manuelnih tehnika. Manuelne tehnike su termin kojim se u fizioterapiji označavaju različite tehnike koje se izvode rukama fizioterapeuta.

U neurologiji, koja obuhvata pacijente starije od 18 godina sa oštećenjem centralnog nervnog sistema (cerebrovaskularni inzult, kraniocerebralne povrede, spinalna oboljenja i povrede, Multipla skleroza, Parkinsonsonova bolest i dr.) i perifernih nerava, koristimo Bobath koncept (IBITA) i PNF (proprioceptivnu neuromišićnu stimulaciju) u radu.

IBITA je koncept manuelnog rada , kojim se koristi mogućnost plastičnosti mozga, da putem nervnih signala, preusmjerava izvođenje pokreta, koristeći postojeće potencijale pacijenta u svrhu oporavka. Fizioterapeut vrši procjenu postojećeg stanja specifičnim testovima, nakon čega provodi kineziterapiju, kako bi omogućio što bolju funkciju za svakodnevni život i rad.

Najčešći problemi sa kojim se susrećemo u radu sa pacijentima su: redukovana kontrola pokreta i/ili gubitak osjećaja u nekim djelovima tijela, obično na suprotnoj strani od povrede ili oštećenja , otežan ili potpun gubitak kretanja, poremećaj balansa, poremećaj koordinacije pokreta, redukovana kontrola mjehura/crijeva.
Osnovni principi IBITA kineziterapije obuhvataju: usmjeravanje (facilitaciju) i zaustavljanje (inhibiciju) narušenih šema pokreta putem neuromišićnih veza koje su konstantanntno u određenom tonusu. Provođenjem ciljanih zadataka, osmišljenim planom kineziterapije, rukovođenjem pokreta, fizioterapeut vodi pacijenta od malih pomaka do potpunog oporavka.

Trenutno je 26 fizioterapeuta sa završenom edukacijom IBITA koji manulenu tehniku koriste u svom radu, a raspoređeni su na našim odjeljenjima za rehabilitaciju neuroloških pacijenata i dijelom na ostalim odjeljenjima.

Bazični Bobath i napredni Beby Bobath koncept koriste fizioterapeuti u radu sa djecom od 0-18 godina, kod kojih je došlo do oštećenja prenatalno, postantalno, nakon traume, neuromišićnih oboljenja i drugih stanja koji izazivaju abnormalne obrasce kretanja. Trenutno na Odjeljenju za rehabilitaciju i habilitaciju djece i omladine 8 fizioterapeuta su Bobath terapeuti, a pored starijih kolega 7 mlađih kolega pohađa edukaciju, kako bi stali rame uz rame sa svojim timom.

Vojta metoda se bazira na refleksnom pokretanju, nastalom usljed podraživanja zona pritiscima u određenim pozicijama tijela, kako bi kod djeteta provocirali pravilno pokretanje. Stimulacija neuromotornih tački za pravilno usmjeravanje pokreta koriste se u rehabilitaciju djece sa neurorazvojnim poremećajima.

PNF je metoda manuelnog rada fizioterapeuta koji se koristi u neurologiji, ortopediji i svim ostalim patološkim stanjima pacijenta gdje je, prema procjeni fizioterapeuta, primjenjiva. Zasniva se na propriprioceptivnoj neuromuskularnoj facilitaciji, kojom fizioterapeut koristi proprioceptore za poboljšanje pokreta, očuvanje pokreta, relaksaciju dijelova ili cijelog tijela pacijenta. Stimulacijom proprio i eksteroceptora djelujemo na mišićnu kontrakciju ili relaksaciju, koristimo neuromuskularne veze u što većem broju, a facilitacijom usmjeravamo pokret kroz optimalnu motornu aktivnost. Temelji se na principima pozitivnog pristupa, funkcionalnog rada, tretmana bez bola, pacijentovo tijelo posmatra kao cjelinu, te sveobuhvatno učenje i ponavljanje dovodi do potpunog oporavka. U Institutu je trenutno 47 edukovanih fizioterapeuta koji u svom svakodnevnom radu koriste ovu tehniku.

Manuelne tehnike obuhvataju i metode koje koriste tehniku frikcije, tretman fascije, mobilizaciju i manipulaciju, koju provode fizioterapeuti u procesu liječenja. Prethodno edukovan fizioterapeut vrši procjenu putem specifičnih testova i palpacije kako bi ciljano riješavao problem prema pravilima rada manuelnih tehnika. Manuelni terapeut mora vladati znanjem iz patologije, biomehanike, ergonomije, primijenjene anatomije i fiziologije, analize kretanja, terapijske dijagnostike, izvođenja tehnike, prakse kao i psihosocijalnih faktora koji utiču na ishod terapije. Primjena manuelnih tehnika u novije vrijeme je sveobuhvatna kod svih bolnih stanja akutne, subakutne i hronične faze liječenja. Primjenjuju se u svrhu smanjenja bola koštano zglobnih i mišićnih struktura, iridirajućeg bola uslijed kompresije nerava, kod povećavanja obima pokreta, smanjenja ili uklanjanja upale mekih tkiva, poboljšanja oporavka mekih tkiva, poboljšanju stabilnosti, olakšavajući kretanje i poboljšanje funkcije.
Trenutno u Institutu radi 32 fizioterapeuta sa edukacijom Mulligan, 4 sa edukacijom Mejtland, 3 sa edukacijom Cyriax, dok još 28 fizioterapeuta je u procesu edukacije Cyriax organizovane u Zavodu. „ fizioterapeuta su započeli edukaciju Kaltenborn, dok Mejtland fizioterapeuti nastavljaju pohađanje III nivoa.
Kako su manuelne tehnike veoma zahtjevne za rad i iziskuju veliko znanje naši fizioterapeuti se i dalje edukuju i prate sva dostignuća u svijetu.

Katharine Schrot je trodimenzionalni individualni pristup u liječenju deformiteta kičmenog stuba. Temelji se na senzomotornim i kineziološkim principima. Cilj je olakšati ispravljanje promjenjenog položaja i naučiti pacijenta da zadrži korigovani položaj u aktivnostima svakodnevnog života.
Opšti principi korekcije u Schrothu su korekcija posturalnog položaja, autoelongacija i korekcija u sve tri ravni. U toku kinezitarapije pacijenti se obučavaju kroz praktične vježbe koristeći rotaciono disanje, facilitaciju i stabilizaciju. U našoj ustanovi ovaj metod se primjenjuje od 2013. godine a do sada je sertifikovano 8 naših fizioterapeuta.

Halliwick koncept je pristup učenju svih ljudi, naručito onih sa tjelesnim teškoćama i/ili teškoćama u učenju, da bi mogli učestvovati u aktivnostima u vodi, kretati se samostalno i plivati.
Ovaj koncept prepoznaje prednosti koje mogu biti izvedene iz aktivnosti u vodi, i utvrđuje osnovne potrebe za podučavanje i učenje u novom okruženju.
Te prednosti su holističke i uključuju fizičke, lične, društvene rekreacione i terapijske aspekte. U Institutu „Dr Miroslav Zotović“ 13 fizioterapeuta je edukovano za primjenu Halliwick koncepta.

Limfna drenaža po dr Vodderu je nježna, neinvanzivna manuelna tehnika za pokretanje i ubrzanje limfne cirkulacije. Koža dijela tijela koji se tretira se isteže i pomjera na specifičan način koji je utemeljen naučnim i fiziološkim principima koji dokazano potiču protok limfe. Ako se pravilno koristi s ispravnim pritiskom, smjerom i brzinom osim na protok limfe ima duboke efekte i na sve sisteme u tijelu. U Zavodu trenutno radi 7 sertifikovanih limfoterapeuta na U procesu sertifikacije sa već poznavanjem osnovnih tehnika trenutno je još 8 fizioterapeuta Instituta.

Pored navedenih edukacija postoje i dodatne edukacije koje svojom primjenom potpomažu brži oporavak.

Kinesio taping (kineziotejping) metoda je tehnika primjene kinesio taping trake u svrhu podsticanja bržeg oporavka, koja nakon aplikacije dovodi do smanjenja bola, bolje resporpcije hematoma i edema kod posttoperativnih i posttraumatskih stanja, smanjenjnja otoka kod limfedema, podršku u izvođenju pokreta kroz facilitaciju i inhibiciju, korekcijja položaja tijela ili ekstremiteta, smanjenju salivacije kod pedijatrijskih pacijenata.
Trenutno u Institutu za ovu metodu edukovano je 68 fizioterapeuta, koji vrše procjenu i aplikaciju kinezitejping traka.

Thera Band pristup u radu koristi niz dobro osmišljenih pomoćnih sredstava u radu sa pacijentom (rekvizti tipa pilates lopta, tegovi, elastične trake, palice, balanseri i drugo) koji omogućuju naglašen trening u smislu jačanja, koordinacije, balansa, agilnosti i dr. Preporučuju se prema procjeni fizioterapeuta u fazama kada oporavak ide bez komplikacija i imamo mogućnost osposobiti pacijenta za bolju fizičku snagu, nego što je bila prije nastanka zdravstvenog problema. Primjena thera band programa daje dobro edukovanom fizioterapeutu mogućnost velikog izbora vježbi, koje pacijentu daju značajnu satisfakciju u radu i korištenju maksimalnih mogućnosti oporavka.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.