Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Kvalitet


Menadžment Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ i svi zaposleni posvećeni su unaprjeđenju kvaliteta usluga u Zavodu, uz stav da je kvalitet svakodnevna obaveza i stremljenje, a ne nešto što se dešava povremeno i odvojeno od kliničkog rada. Svi ti postulati definisani su kroz misiju, viziju i vrijednosti Zavoda. Ovakav pristup je primijećen i visoko vrednovan i cijenjen kako od strane pacijenata, tako i od stručne i ukupne javnosti.


Misija

Unaprjeđenje zdravlja i poboljšanje kvaliteta života pacijenata i njihovih porodica.


Vizija

Zavod „Dr Miroslav Zotović“ iz Banjaluke će postati regionalni lider na stručnom, naučnom i edukativnom planu kao vrhunska zdravstvena ustanova za rehabilitacijsku medicinu, ortopedsku hirurgiju i baromedicinu. Kroz primjenu savremenih kliničkih pristupa u okviru dobre prakse i medicine zasnovane na dokazima, kao i kroz saradnju sa relevantnim institucijama i stručnjacima, Zavod će razvijati integrisani model zdravstvene zaštite po dobrobit pacijenata i svih ostalih partnera u ovom procesu.


Vrijednosti zavoda:
 • Posvećenost
  Pacijentima (korisnicima) kao ukupnom socijalnom i duhovnom biću sa svim njihovim potrebama.
 • Stručnost
  Najveći motivator za zaposlene i dalji lični i profesionalni razvoj. Kontinuirano osposobljavanje svih zaposlenih za primjenu savremenih znanja i iskustava uz podršku menadžmenta kroz kurseve, radionice te saradnju sa vrhunskim svjetskim klinikama.
 • Timski rad
  Podsticanje timskog pristupa koji podrazumijeva uključivanje stručnjaka svih profila u sve procese rada (gdje god je moguće), od početka do kraja, u cilju unaprjeđenja ishoda, razmjena iskustava i znanja, te jačanje interne i eksterne stručne komunikacije.
 • Odgovornost
  Prema pacijentima, prema saradnicima, prema vlastitom i širem okruženju. Briga svih zaposlenih prema dobrima Zavoda. „Domaćinsko“ poslovanje i upravljanje koje povećavaju efikasnost i efektivnost.
 • Pripadnost
  Slijediti postavljene ciljeve i čuvati ugled u tradiciji Zavoda. Podsticati ideje koje doprinose jačanju imidža Zavoda, kako u stručnoj, tako i široj javnosti
 • Prilagodljivost
  Zahtjevima pacijenata, širem okruženju i razvoju nauke. Vizionarstvo i profilisanje usluga za kojima je najveća potreba u društvu.
 • Istrajnost
  U oblikovanju novih doktrina, smjernica i standarda. Dosljednost i privrženost u primjeni etičkih standarda, principa dobre kliničke prakse, te principa povjerljivosti informacija.
 • Kreativnost
  Podsticanje zaposlenih na primjenu svih znanja kako formalnih tako i neformalnih u svakodnevnom radu, te iznošenju ideja koje mogu doprinijeti unaprjeđenju.
 • Otvorenost
  Prema javnosti, pacijentima i njihovim porodicama (web-site, saopštenje za javnost). Uključivanje pacijenata u sam proces zdravstvene zaštite (sistem za žalbe, pohvale i sugestije, saglasnost za liječenje i izvođenje procedura).

Praćenje i evaluacija kvaliteta rada i zdravstvenih usluga, procjena zadovoljstva korisnika uslugama Zavoda, uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih procedura kao i kontinuirano usavršavanje zaposlenih samo su neke od aktivnosti koje imaju za cilj unaprjeđenje kvaliteta u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“.

U martu 2015. god na osnovu Izvještajno-ocjenjivačke posjete i prijedloga Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unaprjeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite (ASKVA), Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS izdalo je Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ rješenje o sticanju statusa sertifikovane ustanove.

Komunikacija sa pacijentima i korisnicima usluga se osim u svakodnevnom kliničkom radu odvija i preko anketnih listića koji se periodično analiziraju, radi procjene zadovoljstva korisnika i kontinuiranog poboljšanja cjelokupne zdravstvene usluge. Prema planu se provode i ankete među pacijentima / korisnicima usluga Zavoda.

Politika kvaliteta zdravstvene zaštite

Politika kvaliteta

Politika zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu

Politika zaštite životne sredine


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.